از معاندت با انقلاب تا هدف گذاری جهت حذف یک جناح سیاسی خاص / "رادیو گیلان" و "رادیو افشاگر" دو روی سکه پروپاگاندایی زبون...

نوشته شده توسط  آبان 27, 1397

شاید در همین یک یا دو دهه پیش هیچکس حتی تصورش را نمی کرد که در آینده ای نزدیک جریان رسانه و فعالین این عرصه تا این حد در حوزه های مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی موثر باشند لیکن با ایجاد بستری همچون فضای مجازی و بسط و گسترش آن به عنوان ابزار انتقال اخبار در کمترین زمان ممکن ناخودآگاه جایگاه رسانه در صحنه تغییر کرده و به رکن محوری بسیاری از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شد.

 

رشت خبر، این ارتقای کاربرد در مورد رسانه ها همچون بسیاری از موارد دیگر به علت ظرفیت قابل توجه آنها خیلی زود به کارکردهای دو و چندگانه رسید و برخی از رسانه ها به موازات رسالت اطلاع رسانی خود با آلوده شدن به اهدافی از جمله طلب قدرت و ثروت در برخی موارد از مسیر خود خارج گردید و در ادامه مسیر حتی رسانه هایی با همین انگیزه ایجاد و از ابتدا در همین مسیر گام برداشتند.

این قبیل رسانه نماها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد.
دسته اول که با مدیریت افراد مشخص به صورت فرادا و با اهدافِ دون و پست مالی اقدام به تهدید و افشای مسائل خصوصی افراد و باج خواهی می کنند که دامنه تاثیر آنها گسترده نبوده و از لحاظ زمان، عمر تاثیرگذار قابل توجه ای ندارند( باید توجه داشت عدم برخورد قاطع با این طیف به طور حتم باعث تکثیر تعدد این پدیده خواهد شد).

اما دسته دومی وجود دارد که به صورت هدفمند و البته با حمایت های خاص و تدوین استراتژی راهبردی و به دور از مقاصد مالی اقدام به فرافکنی البته اغلب در صحنه سیاسی کرده و گام های منظم آنها نشان از خط مشی مشخص و مسیری معین دارد که در پس جلسات برنامه ریزی شده در اتاق های فکر تخصصی تدوین می گردد!!

"رادیو گیلان" و "رادیو افشاگر" را میتوان با وجود تضاد و تقابل در اهداف عینا مصداقی بارز و عینی برای دسته دوم در نقش دو روی یک سکه دانست که با هدف تخریب کارگزاران، مدیران و خواص استان، وحدت بین مردم و اعتماد آنها به انقلاب را هدف گرفته اند.این در حالیست که هم پیمان بهبودی و هم مسعود واحدی(شما بخوانید ع.ط) در مقاله های نیم بند خود بارها خود را حامی مردم مستضعف معرفی کرده و هدف از مبادرت به این قدامات شنی را در راستای روشنگری و افشای فساد تشریح می کنند لیکن با چشمان غیر مسلح نیز پشت پرده هر دو سناریو و دست های آلوده آن همچون دم خروس هویداست...

نکته قابل توجه در عملکرد این دو به اصطلاح رادیو! برداشتی همگون و انتخاب مسیری واحد از تاکتیک های منسوخ جنگ سرد البته در پایین ترین سطح ممکن خود است که طیفی گسترده از مخاطب عوام یعنی مردمی که اتفاقا کمتر آگاه به کنش های روز سیاسی هستند را هدف قرار داده و یکی با هدف براندازی و دیگری با هدف تخریب و ترور شخصیت فعالین یک جریان مشخص سیاسی در حال قلم فرسایی میباشند و نکته جالب در این باب تسویه حسابهای موردی و شخصی است که هر چند وقت یکبار در لا به لای اخبار به عنوان شاخص عدم عملکرد حرفه ای این افراد خودنمایی میکند و نشانگر عیار پایین این قبیل رسانه ها میباشد.

به هر حال عدم برخورد مقتضی و جلوگیری از این قبیل فعالیتهای مذبوحانه با هدف خلع وحدت از بین اقشار جامعه میتواند ضربه ای مهلت به جایگاه مردمی نظام و انقلاب وارد کند چرا که با تکرار و انتشار هر روزه این ادبیات و ایراد اتهام به مدیران و مسئولین فارغ از وابستگی های سیاسی آنها، ناخودآگاه باعث یاس و دلسردی مردم از ادامه مسیر کشتی انقلاب خواهد شد لذا از مسئولین و دستگاههای نظارتی خواستار توجه ای ویژه و نگاهی با افق دیدی جامع تر از گذشته در خصوص این قبیل فعالیت ها هستیم.

نکته قابل توجه در عملکرد این دو به اصطلاح رادیو! برداشتی همگون و انتخاب مسیری واحد از تاکتیک های منسوخ جنگ سرد البته در پایین ترین سطح ممکن خود است که طیفی گسترده از مخاطب عوام یعنی مردمی که اتفاقا کمتر آگاه به کنش های روز سیاسی هستند را هدف قرار داده و یکی با هدف براندازی و دیگری با هدف تخریب و ترور شخصیت فعالین یک جریان مشخص سیاسی در حال قلم فرسایی میباشند و نکته جالب در این باب تسویه حسابهای موردی و شخصی است که هر چند وقت یکبار در لا به لای اخبار به عنوان شاخص عدم عملکرد حرفه ای این افراد خودنمایی میکند و نشانگر عیار پایین این قبیل رسانه ها میباشد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. پربیننده ترین