رشت خبر، احد آزادی خواه ، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به عدم پایبندی کشورهای عضو برجام در قبال تعهدات خود نسبت به کشورمان احتمال این وجود دارد که در شرایط فعلی ایران از برجام خارج شود،گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنیا ثابت کرده است که اهل مذاکره است و در مسیر برجام هم این مهم را به دنیا نشان داده شده است.

آمریکا مثل همیشه با بدعهدی هایش از مسیر گفت و گو خارج شد

وی افزود: به همان اندازه که ایران توانست گفت و گو محورحرکت کند،متاسفانه آمریکا مثل همیشه با بدعهدی هایش از مسیر گفت و گو خارج شد و جرات ادامه مسیر برجام که همان گفت و گوی منطقی بود را نداشت و در حقیقت به مانند گذشته منطق زورگویی خود را به رخ کشید.

منطق آمریکا دوشیدن گاوهای شیرده ای مثل سعودی ها است

عضو فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: خروج آمریکا از برجام پیام مهمی را برای دنیا داشت و آن هم این بود که کاخ سفیدقرارنیست در جریان این مسئله قرار بگیرد و صرفا منطق آن دوشیدن گاوهای شیرده ای مثل سعودی ها است.

جمهوری اسلامی تعهدات برجام را مو به مو انجام داده است

نماینده مردم ملایر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به عدم پایبندی کشورهای عضو برجام در قبال تعهدات خود نسبت به کشورمان احتمال این وجود دارد که در شرایط فعلی ایران از برجام خارج شود، تاکید کرد: برجامی نمانده است که ما بخواهیم از آن خارج شویم یا اینکه آن را ادامه دهیم.

وی افزود: ما و آمریکایی ها در برجام یکسری تعهداتی داشتیم که آمریکا نقض عهد کرد و از این تعهد نامه خارج شد البته از همه مهم تر کشورهای اروپایی که قرار بود بدون وجود آمریکا مسیر برجام را ادامه دهند نتوانستند این کار را انجام دهند،بنابراین فقطجمهوری اسلامی بود که تعهدات برجام را مو به مو انجام داده است.

بخش های به تعلیق درآمده حوزه ی هسته ای ایران باید شروع به فعالیت کنند

 

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: معتقدم ایران باید خروج تدریجی از برجام را از سر بگیرد یعنی گام به گام خارج شویم و این کار را نباید به یکباره انجام دهیم؛مهم ترین کاری هم که باید در این راستا صورت بگیرد از سر گیری بخش های به تعلیق درآمده حوزه ی هسته ای کشورمان است./